ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2015

ಕಾರಣಗಳು

ಹುಟ್ಟಿಗೆ, ಸಾವಿಗೆ
ಬದುಕಿಗೆ ,ಬಡತನಕ್ಕೆ
ಅಹಂಗೆ, ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ
ಗಲಭೆಗೆ,ಘರ್ಷಣೆಗೆ
ಪ್ರೀತಿಗೆ, ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ
ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ

ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೂ
ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೂ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೂ
ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ , ಪರಿತವಿಸುವಿಕೆಗೂ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾರಣಗಳೇ
ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ

ಪವಿತ್ರ- ಅಪವಿತ್ರಗಳೆಂಬ
ಪಂಗಡಗಳಿವೆ
ಅವುಗಳ ವಿಭಜನೆಗೂ
ಕಾರಣಗಳಿವೆ
ಮೇಲು-ಕೀಳುಗಳಿವೆ
ಜಾತಿ-ಪಂಥಗಳಿವೆ
ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದೂ
ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು
ಅವುಗಳ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ
ಮೊಗದೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು

ಪೃಥ್ವಿಯ ಹುಟ್ಟಿಗೂ
ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ
ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳ
ಬದುಕಿಗೂ ಈ
ಕಾರಣಗಳೇ
ಜೀವ ಬಿಂದುವಾಗಿವೆ.

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು