ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2010

ಅತ್ತ -ಇತ್ತ-ಎತ್ತ

ನೀ ಅತ್ತ ನಾ ಇತ್ತ 
ಕಣ್ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ
ಮುಚ್ಚಿದಾಗಲು
ಈ ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನೆಯ 
ನೆನಪುಗಳ ಸುತ್ತ 
ಎಂದಾಗುವುದೋ 
ಎಂದಾಗಿದೆ 
ನಮ್ಮೆಯ ಮಿಲನ 
ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ
ಸಾಕಾಗಿದೆ 
ಮನಕಿಗ
ಆದರೂ
ಅನ್ನುತ್ತಾರೆಲ್ಲರೂ 
ಭೂಮಿ ಇದೆ ಸುತ್ತ 
ಬಿಡಬೇಡ ನೀ 
ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು