ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2009

ಅರ್ಧಬೆಂದಹೆಣ

ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೊಯಿದ
ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಸುಟ್ಟಂತಹ
ಅರ್ಧಬೆಂದ ಹೆಣದಂತಾಗಿರುವೆ
ನಾನಿಂದು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದು
ವಿರಹವೆಂಬ ಬೇರ್ಪಡೆಯ ಬೆಂಕಿಯಲಿ
ಬೆಂದು ಅತ್ತ ಪೂರ್ತಿಯು ಸುಟ್ಟು
ಕರಕಲಾಗದ
ಇತ್ತ ಹಸಿಯಾಗಿಯು ಉಳಿಯದ
ಅರೆ ಬೆಂದ ಹೆಣವಾಗಿರುವೆ ನಾನಿಂದು.

ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೆದರದ ನನಗೆ
ನಿನ್ನ ಮೌನವೆ ಸ್ಮಶಾನ
ಸಮನಾಗಿ ಅರಿವಾಗದಂತಹ
ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇಂದು
ಮಸಣಿಗನ ಕೋಲ್ ತಿವಿತಕ್ಕಿಂತ
ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ತಿವಿತವೆ
ಅತಿ ನೋವ ನೀಡುತಿಹುದಿಂದು

ಹೆಣವಾದ ಮೇಲು
ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವೆನಿಂದು
ಅತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಬೂದಿಯು ಆಗದೆ
ಇತ್ತ ಹಸಿ ಮಾಂಸವಾಗಿಯೂ
ಉಳಿಯದೆ ಅರೆಬೆಂದ ಹೆಣವಾಗಿರುವೇನು ನಾನಿಂದು

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು