ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2010

ನೀ ನಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ

ಸಲ್ಲದ 
ಏಕಾಂತ 
ಸಲಿಗೆ 
ಬೆಳೆದ 
ಮೇಲೆ 
ನಿಲ್ಲದು
ಆಸೆ 
ಬುದ್ದಿ 
ಬೆಳೆದ 
ಮೇಲೆ 
ತೀರದು 
ದಾಹ 
ನೀ
ಸನಿಹವಾದ 
ಮೇಲೆ 
ಇದ್ದರೂ
ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ 
ಈ 
ಮನವು 
ಇಲ್ಲಿ 
ನೀ 
ದೂರ 
ಸರಿದ 
ಮೇಲೆ .......

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು