ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 14, 2010

ಕಳೆದು ಹೋದ ಆ ದಿನಗಳು ....

ಕಳೆದು ಹೋದವು
ನೀ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಆ
ದಿನಗಳು
ಹಸಿವಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ
ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ

ಕಳೆದು ಹೋದವು
ಆ ದಿನಗಳು
ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯೊಳಗೆ
ನೀ ನುಸುಳಿ
ಮೈ ಮನವನೊಮ್ಮೆ
ಜುಮ್ ಎನಿಸಿ
ಮತ್ತದೇ ಏಕಾಂತವ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ
ದಿನಗಳು

ಕಳೆದು ಹೋದವು
ಆ ದಿನಗಳು
ಒಡಲ ನೋವೆಲ್ಲ
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹುಸಿನಗೆಯ
ನಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳು

ಕಳೆದು ಹೋದವು
ಆ ದಿನಗಳು
ಜನಸಾಗರದ ಮಧ್ಯೆ
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹುಡುಕಿದ
ಈ ಕಂಗಳ
ಯಾತನೆಯ ದಿನಗಳು

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಳೆದರೂ
ಉಳಿದಿದೆ ಇಂದು
ನೀ ಹೇಳಿದ ನಂಬಿಕೆಯ
ಹಿಂದಿದ್ದ ಹುಸಿಮಾತುಗಳು
ಮುಗ್ದ ಮುಖದ
ಹಿಂದಿದ್ದ
ಅವಕಾಶವಾದಿತನದ
ರೂಪಗಳು

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು