ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 22, 2010

ಬಾಳ ಪಯಣ

ಸುಖವಿದೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ
ದುಃಖವಿದೆ ನಿರಂತರವಲ್ಲ
ಇವೆರಡುಗಳ ನಡುವೆ
ಬದುಕಿದೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ

ಬದುಕಿದು ಬಲೆಯಂತೆ
ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಹಣೆಯಬೇಕಿದೆ
ಬಲೆಯ,ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಲೂ
ಬಳಸಬೇಕಿದೆ ಅದನ್ನ

ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಡದೀ
ಬಲೆಯೂ ನಮ್ಮ ನಂಟು
ಸಾಗಿದಂತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ
ನೆರಳಿನಂತೆ ಬರುತಲೇ
ಇರುವುದು ನಮ್ ಹಿಂದೆ
ಎಂದೆಂದೂ

ಬದುಕ ಹೂಡಹೊರಟ ಎಲ್ಲರೂ
ಬೀಳಲೇಬೇಕಿದೆ ಈ ಜಾಲದಲೊಮ್ಮೆ
ಅರಿವಿರುವವರೂ ಹೆಣೆಯುವರು
ಸುಂದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಲೆಯ
ಬದುಕ ಈ ಆಟ ಅರಿಯದವರು
ಉಳಿಯುವರು ಅಲ್ಲೇ ಕನಸುಗಳಾಗಿ.

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು