ಪ್ರೀತಿ ನೀ ಒಂದು ಮಾಯೆಯೇ ಸರಿ .....!

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ................
ಅಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ .ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ..

ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮನುಕುಲದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ,ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಆಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಕಾರಣ ......
ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ...ಸಾಗರದ ಅಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ......ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಅಸಾದ್ಯವೇ ಸರಿ .
ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವಾಗ ತಳಹದಿ (ಬೇಸ್ ) ಎಸ್ಟು ಅವಶ್ಯವೋ ...ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಭದದ ತಳಹದಿ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಗಿದ್ದರೆ ,ಅದರಸ್ಟು ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣ ವಾದ ಸಂಭದ ಇನ್ನೊಂದುಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದೇನೋ.?
ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ 2 ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆಯೋ ,,,ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಸೇತುವೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಭ ನಂಬಿಕೆ ....
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದು ,ಹೆದರಿಕೆ ಎಂಬ ಪದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ..ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ .ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾವೋದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ...ನಂಬಲರ್ಹನೆ ?...
ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ನಂಬಲಾಗದಸ್ತ್ಟು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ .
ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವಾ ?
ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ?
ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಮೋಹವ ?

ತಳಹದಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ .........ಪ್ರೀತಿಯೇ?

"ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯ ....................... ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು