ಯಂತ್ರ ,ಮಂತ್ರ

ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಗಳಿಂದು ಅತಂತ್ರ
ನಮ್ಮುಂದಿರುವುದೇ ಯಂತ್ರ
ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮಂತ್ರ
ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕು

ಬದಲಾಗಿದೆ ಕಾಲ
ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿಗೆ ಯಂತ್ರ
ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು