ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮೇ 10, 2009 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ೧.೨

ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ - ೧. ೧

ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ

ಬದುಕು ಭಾವ ಮತ್ತು ನಾನು - ೬ ( ನಾ ಕಂಡ ಮೊದಲ ಸಾವು , ದುರ್ದೈವ್ಯ ನನ್ ಅಣ್ಣನದ್ದೇ )

"ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಂಬಲೇ ನಾ ನಿನ್ನ "

ಯಂತ್ರ ,ಮಂತ್ರ

ಪ್ರೀತಿ ನೀ ಒಂದು ಮಾಯೆಯೇ ಸರಿ .....!

ಸಮಯದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ

ಬದುಕೇ ದುಸ್ತರವಾದಾಗ ,ಬದುಕು ಬದುಕಬೇಕೆ ?

ಹೊಸತನ ತನ್ನಾತನವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ,ಹೊಸತು ಹೊಸತಾಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ........

ಬದುಕು ,ಭಾವ ಮತ್ತು ನಾನು

ಬದುಕು , ಭಾವ ಮತ್ತು ನಾನು -೨

ನನ್ನೀ ವಿರಹ

ಚಪ್ಪಲಿ (ಪಾದುಕೆ ) ಏನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ?

ಬದುಕು ಭಾವ ಮತ್ತು ನಾನು - ೪ ( ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಪಯಣ )

ಬದುಕು , ಭಾವ ಮತ್ತು ನಾನು - ೩

(ಮರ್ಕಟ )ನನ್ನೀ ಮನಸ್ಸು

ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಸುತ್ತ - ಮುತ್ತ

ಬದುಕು ಭಾವ ಮತ್ತು ನಾನು - ೫ ( ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ (ಪ್ಯಾರ್ ,ಮೊಹಬ್ಬತ್ ) ಹಾಗೂ ಅದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು )