ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2009 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಉಜಿರೆಯ ಉರಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದ ಸಾತ್ವಿಕ್

ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ , ನಾವ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ

ಸಂಡಾಸ್ ಪುರಾಣ