ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಜುಲೈ 19, 2009 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಇದೆ

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮೀನು ತಿನ್ನಬೇಕೆ

ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ

ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ ?

@# ಎಡುವಿದ ತಿರುವಿನ ಎಡವು ಭಾಗ - ೧ $#

ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಸುತ್ತ: ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕನ್ನಡ ಹೆಸರುಗಳು

%$ ಮಳೆ $#

ಬದುಕಿದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲ

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕನ್ನಡ ಹೆಸರುಗಳು