ಸಮಯದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ

ಸಮಯದ ಮಹತ್ವಯೇನೆಮ್ಬುದೆಂದು
ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಜನ
ಅದೆಸ್ಟು ನಿಕರತೆ ನಿನ್ನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ನಿನ್ ಕಣ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ
ನಿನ್ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಕತ್ತಲಾ ಸಮಯ
ನಿನ್ ಅತ್ತರೆ ಮಧ್ಯಾನ್ನ
ನಿನ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟರೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ

ಒಮ್ಮೆ ಯಾದರು ಅನಿಸಿಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ
ಮುರಿಯಬೇಕು ಈ ಸಮಯ ?
ಅನಿಸಿದೆ ನಿನಗೆ ,ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಘಂಟೆ ೧೨.೦೦ ಅದ್ರು
ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವೇ ?

ದ್ವಂದ್ವವಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ
ನೀನು ಸಮಯವೋ ,ಸಮಯವೇ ಸೂರ್ಯನೋ ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು