ಕಣ್-ಮಣ್-ಹನಿಒತ್ತಡದ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು
ಮೋಡಗಳಿಂದಾಚೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ
ಭೂ ತಾಯಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚುಂಬಿಸಿ
ಅವಳ ಹೃದಯದಂತರಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು
ತನ್ನೆಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು
ತುಸು ತುಸುವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಮಳೆನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ
ನನ್ನೀ ಕಣ್ಣೀರು..
ಎಲ್ಲರೆದುರು ಅಳಲಾಗದೆ,
ಇನಿಯನೆದೆಗೊರಗಿ
ಅವನಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನೆಡೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಒಂದಾಗಿ
ಮಧುರ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವಾಗಿ
ಇಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು