ಮತ್ತೆರಡು ಕೊನೆ ಹನಿ

ನಡು ಮುರಿದಿಲ್ಲ
ನರ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ನಲಿಯುವಳು
ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ
ನಡು ಮುರಿದಿಲ್ಲ
ನರ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ
ನಲಿಯೋಣ ಬಾ
ಅಂದಾಗ
ಅಂದಳು ಒಲ್ಲೆ
*************
ಹರಸಿದಿರಿ ನೀವು
ಬಾಳು ನೀ
ಅವಳೊಂದಿಗೆ
ನೂರ್ಕಾಲವೆಂದು
ಇಲ್ಲ
ಮುರಿಯುವಳು
ಅವಳೇ
ಕೈ ಕಾಲೆಂದು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು