ಒಂಟಿ


ನಿಂತಿದ್ದೆ ನಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಲಿ 
ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ 
ಕಾದಿದ್ದಳು ಒಬ್ಬಳಲ್ಲಿ 
ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ 
ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಒಂದು 
ಒಂಟಿ ಮರ 
ಅದರ ಮೇಲೊಂದು 
ಒಂಟಿ ಕಾಗೆ 
ಕೂಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು 
ಕಾ ಕಾ ಕಾ ಎಂದು 
ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ಕಾಗೆಯ 
ಮಾತಾ ನಾನಂದು 
ಅದಕೆ ಆಗಿದೆ 
ನಮಗೀಗ ಒಂದು ಮಗು 
ಮತ್ತೆ ನಾ ಆಗಿದ್ದೇನೆ 
ಒಂಟಿ 
ಮತ್ತೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ 
ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಲಿ 
ಅದೇ ಮರದ ಪಕ್ಕ 
ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ 
ಒಂಟಿ ಹುಡುಗಿ 
ಈಗಲೂ ಇದೆ 
ಅಲ್ಲಿ 
ಆ ಒಂಟಿ ಕಾಗೆ 
ಆದರೆ ಅದು 
ಕೂಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲ 
ಕೆಳತೊಡಗಿದೆ ನನಗೆ 
ಅಕ್ಕ,ಅಕ್ಕ ,ಅಕ್ಕ ಎಂದು .

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು