(ಸಂ)ಹಾರವೇ!(ಸಂ)ರಕ್ಷಣೆಯೇ!!

ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ
ಕಳ್ಳಿ ಮರೆಯುವುದೇ ತನ್ನ ತಾಯ 
ಮನೆಯಂಗಳದಿ ತಂದಿಟ್ಟರು
ಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಮರಳಿನ ಛಾಯ 

ಮುಸಿಕಿನಲಿ ಅರಳುವ ಹೂವು 
ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲಿ ಬಾಡುವುದೇಕೆ
ರವಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದೊಡನೆ 
ಕಂಪ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ

ಅಮ್ಮನ ಕಾಣದ ಕರುವು 
ಗೊಗೆರೆಯುವುದೇಕೆ 
ಕರುವಿನ ಕೂಗಿಗೆ 
ಹಸುವಿನೆದೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಲು ಚಿಮ್ಮುವುದೇಕೆ 

ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮವೇ 
ಎಲ್ಲವೂ ದೈವ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ 
ಎಂದುಕೊಂಡರೆ 
ಮಾನವನೇಕೆ ಮರಗುವುದಿಲ್ಲ 
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೂಗಿಗೆ 
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು