ಒಂದು ಸತ್ಯ-ಮತ್ತೊಂದು (ಕಟು)ಸತ್ಯ

ಕಾಗೆ ಕೂತಲೆಲ್ಲ 
ಕಪ್ಪಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ
ಮೊದಲು ಕೂರ
ಹೇಳುತಿದ್ದೆ  
ನಾ ಅದಕೆ 
ಬಿಳಿಯಾದ 
ನನ್ನವಳ 
ತಲೆಗೂದಲ ಮೇಲೆ ...

****************

ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾ 
ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾ 
ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ 
ಸಂಯಮದ  
ರೇಖೆಯ ಎಳೆದು 
ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಆಕೆ 
ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಆಕೆ 
ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ 
ಎಳೆದಲೊಂದು ದಿನ ಗೆರೆಯ 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ 
ತಿಳಿ ಎಂದಳು ಕಿರು ನಗೆಯಲ್ಲೆ 
ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಗೆರೆಗಳೆಂದು
ಒಂದಾಗಿ 
ನೀ ನಿಲ್ಲ ನನಗೆ 
ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಎಂದು .....


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು