ಚುಟುಕಗಳು


ನೆಲ
****
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು 
ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೆ 
ಅನ್ನುವರೆಲ್ಲರೂ
ಬಡ್ಡಿ ಮಗನಿಗೆ ನೆಲ 
ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ 
ಎಂದು 
ಅದೇ 
ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು 
ಜಾರಿದರೆ 
ಅನ್ನುವರೆಲ್ಲ 
ನೆಲವೇ  
ಸರಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು
 
*******************
 
ಹೆಂಡ  
******
ಹೆಂಡ ಅತಿ 
ಆದಾಗ ನನಗೆ 
ಮೊದಲು ಕಾಣುವ 
ರೂಪ ನನ್ನವಳು 
ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು 
ಅವಳಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ (ಹೆಂಡ+ಅತಿ)
ಅನ್ನುವರು 
 
************ 
ಸೌಂದರ್ಯ
ಅಂದಳು ನನ್ನವಳು 
ಬಣ್ಣಿಸುವಿರ ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ 
ರಾಶಿಯನೊಮ್ಮೆ ಎಂದು 
ಅಂದೇ ನಾ  ಅದಕೆ 
ಅದರ ಬಣ್ಣ ಮಾಗದಿರಲೆಂದು 
ನೀ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚಿಗೆ 
ನನ್ನ ತಲೆ ಬೋಳಾಗಿದೆಯೆಂದು
 
**********************

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು