೩ ಚುಟುಕಗಳು

ಸೊಳ್ಳೆ 
****
ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾ 
ಹನಿಗವನಗಳ 
ಬರೆಯೋಣವೆಂದು 
ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ 
ಸೊಳ್ಳೆ ಹಿರುತ್ತಿದೆ 
ಹನಿ ಹನಿ ರಕ್ತವವೆಂದು 

ಅಮವಾಸೆ 
*******

ಅಮವಾಸೆ ಅಂದರೆ 
ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆ 
ಕತ್ತಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದಲ್ಲ 
ನನ್ನವಳ ನಿಜವಾದ 
ಬಣ್ಣ ತಿಳಿಯುವುದು 
ನನಗೆ ಆವತ್ತೇ

ಅವಳ ಕಂಠ 
******
ಅಂದೇ ನಾನು
ಕೇಳದೆ ನಿಮಗೀಗ 
ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ 
ಅರಚಿಕೊಂಡಂತೆ
ಸವಟು ಹಿಡಿದು 
ಬಂದ ನನ್ನವಳು 
ಕೇಳಿದಳು 
ಕೇಳಿತೇ ನನ್ನ 
ಕಂಠ ಸಿರಿ 
ನಿಮಗೆಂದು .

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು