ಬಾ ನಲ್ಲೆ

ಬಾ ನಲ್ಲೆ ನನ್ನ
ಬರಡಾದ ಬಾಳಿಗೆ
ನೀಲಾಕಾಶದ ದಟ್ಟ
ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳೊಂದಿಗೆ
ಬಂದು ಸಿಹಿ ನೀರ
ನೀಡುವ ಮಳೆಯಂತೆ

ಒಣ ಮರದಲ್ಲಿ
ಮೂಡುವ ಚಿಕ್ಕ
ಚಿಗುರಿನಂತೆ

ಮಗುವ ಅಳುವ
ಕೇಳಿ ತಾಯಿಯ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ
ಜಿನುಗುವ
ಎದೆ ಹಾಲಿನಂತೆ

ಬಾ ನಲ್ಲೆ ನನ್ನ
ಬರಡಾದ ಬಾಳಿಗೆ
ತನ್ನ ಮಗುವ ನಗುವಿನಲ್ಲೇ
ತನ್ನೆಲ್ಲ ದುಃಖವ ಮರೆಯುವ
ತಾಯಿಯಂತೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು