ನೀನಿಲ್ಲದೆ

ಆಗಿದೆ ನನಗೀಗ ಸಂದೇಹ


ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ

ಬಂದಿರಹುದೇ

ನನಗೇನಾದರೂ

ದೊಡ್ಡ ರೋಗ

ಕಾರಣವಿಷ್ಟೇ

ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ

ಗುಯ್ ಎಂಬ ರಾಗದೊಡನೆ

ಮೈ ಎಲ್ಲ ಸವರಿ ಹಿರುತಿದ್ದೆ ರಕ್ತ

ಯಾಕೋ ಏನೋ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ

ಮೊನ್ನೆ ಇಂದ ಬರೀ ಬಾರಿ ನೋಟವ

ಬೀರಿ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ;)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು