ಕುಡುಕರ ಹಾಡುಗಳು (ಅಣಿಮುತ್ತುಗಳು) ಭಾಗ - ೧

(ಮನೋಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿವ ಅವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತ)

ಇದು ಬೀರ್ ಅಲ್ಲ
ಕುಡುಕನಂತು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲ
ಇದು ಬಿರಲ್ಲ
ತುಂಬ ಸನಿಹ ಬಂದಿಹುದಲ್ಲ
ನೋವಿನಲ್ಲೂ ನಗುತಿಸುಹುದಲ್ಲ
ಯಾಕೆ ಈ ತರ
ಜಾಣ ಮನವೆ ಕೇಳು
ಜಾರಬೇಡ ಇದರ ಕಡೆಗೆ
ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲದ ಸಲಿಗೆ
ಇರಲಿ ಅಂತರ

ಇದು ಬೀರ್ ಅಲ್ಲ
ಕುಡುಕನಂತು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲ
ಅ.ಅ.ಆ.ಆ.
ಅ.ಅ.ಆ.ಆ
ಅ.ಅ.ಆ.ಆ
ಅ.ಅ.ಆ.ಆ
ಆ.ಆ..ಆ.ಆ

ಬದುಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಇದು ನನಗೆ ಹೂವೋ ಮುಳ್ಳೊ
ಮನದ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ
ಇದರ ಅಲೆಯ ಭೀಕರ ಸುಳಿಯೊ
ಅರಿಯದಂತ ಹೊಸ ಕಂಪನವೊ
ಯಾಕೋ ಕಾಣೆನು
ಅರಿತು ಮರೆತು ಜೀವ
ವಾಲದಂತೆ ಇದರ ಕಡೆಗೆ
ಸೋಲದಂತೆ ಕಾಯಿ ಮನವೇ
ಒಲಿಸು ನನ್ನನು
ಇದು ಬೀರ್ ಅಲ್ಲ
ಕುಡುಕನಂತು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲ

ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ನಾನು
ತನ್ನ ತಾನೇ ಸೋಲುತಿರುವೇನಲ್ಲ
ಕುಡಿತ ಎಂಬ ಸುಳಿಗೆ
ಈಜು ಬರದೆ ಇಳಿದಿಹನಲ್ಲ
ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ನಗುವುದ ಬಲ್ಲ
ಎನೋ ಕಳವಳ
ಕುಡಿಯುವವನ ಕೂಗು
ಚಾಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಕೈಯ
ಜಾರಿ ಬಿಡುವುದೆ ಈ ಹೃದಯ
ಎನೋ ತಳಮಳ
ಇದು ಬೀರ್ ಅಲ್ಲ
ಕುಡುಕನಂತು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲ

ಇಂತಿ
ವಿನಯ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು